Eric van Schijndel

De 20 Oorzaken

Beschrijvingen van de 20 oorzaken van chronische klachten

1 - Schimmels

De oorzaakcategorie schimmels heeft betrekking op de aanwezigheid van pathogene schimmels, schimmelsporen en gisten, die geleid hebben tot mycosen (schimmelziekten). Het aantal schimmelsoorten dat voor de mens pathogeen is, is relatief gering. Veel voorkomend zijn dermatomycosen, die klachten van huid en nagels geven. Andere schimmels, zoals Zygosporium, Penicillium, Aspergillus en Fusarium kunnen ook inwendig klachten veroorzaken. Frequent voorkomende gisten (gisten zijn schimmels die uit één cel bestaan) zijn van het geslacht Candida, waarvan Candida albicans de bekendste is. Deze kunnen het Candida syndroom veroorzaken.

2 - Virussen

De oorzaakcategorie virussen heeft betrekking op de aanwezigheid van pathogene sluimerende virussen, viroïden (voorstadia van virussen) en infectieus RNA/DNA (programmeringen van virussen in het erfelijke materiaal).

Naar schatting zijn er minstens 5000 virussen, die allemaal in meer of mindere mate klachten kunnen geven. Veel voorkomende virussen, die pathogeen kunnen worden en zeer langdurig restklachten geven zijn: Cytomegalie, Epstein-Barr, Coxsackie, Hepatitis, Influenza, Adeno, RS (respiratoir syncytieel), Polio, Rubella, Papilloma en Herpes. Virussen worden gemakkelijker pathogeen als er tegelijkertijd een parasietbelasting is, die dan ook behandeld moet worden.

3 - Bacteriën

De oorzaakcategorie bacteriën heeft betrekking op de aanwezigheid van pathogene bacteriën. Veel voorkomende ziekmakende bacteriën zijn: Salmonella, Streptococcen, Staphylococcen, Enterococcen, Campylobacter, Helicobacter, Coli, Chlamydia, Shigella, Haemophilus Influenza B, Legionella, Pseudomonas, Pneumococcen, Tetanus en Borrelia. Bacteriële infectieziekten moeten veelal met antibiotica bestreden worden. Blijven er langdurig restverschijnselen aanwezig, dan kan de energetische geneeskunde deze verder verhelpen.

4 - Parasieten

De oorzaakcategorie parasieten heeft betrekking op de aanwezigheid van een pathogene parasietbelasting. Tot de parasieten behoren alle micro-organismen, die zich ten koste van de gastheer voeden. Veel voorkomende parasieten zijn: platwormen (lint- en zuigwormen), rondwormen (spoel-, draad- en mijnwormen), waarvan de meest voorkomende Fasciolopsis Buskiï (zuigworm) is. Regelmatig voorkomende andere parasieten, die allemaal tot chronische klachten kunnen leiden zijn: Malaria, Dientamoebe Fragilis, Entamoebe Histolytica, Giardia Lamblia, Blastocystis Hominis, Cyclospora en Toxoplasmose (sporozoën).

5 - Toxische belasting

De oorzaakcategorie toxische belasting heeft betrekking op de aanwezigheid van een pathogene toxische belasting. Toxines zijn alle niet levende stoffen, die in een bepaalde concentratie verstoringen geven. Zo kunnen ook nuttige stoffen toxisch worden. Veel voorkomende ziekmakende toxines zijn: oplosmiddelen (zoals benzeen en propylalcohol), zware metalen (zoals kwik, lood en cadmium), chemische stoffen (zoals CFK, arsenicum en formaldehyde), vaccinaties en mycotoxines, die door schimmels afgescheiden worden. Uiterst giftig is de meest voorkomende mycotoxine, aflatoxine, bij patiënten met een mycose. Veel toxische problemen worden veroorzaakt door metalen in het gebit, zoals palladium, titanium en amalgaam.

6 - Geopathie – Elektrosmog

De oorzaakcategorie geopathie - elektrosmog heeft betrekking op de aanwezigheid van een storende geopathische en/of elektromagnetische belasting. Geopathie is storende natuurlijke straling van wateraders, kosmische straling en aardstraling. Elektrosmog is de storende invloed door kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden, zoals hoogspanningslijnen, zenders, radar, mobiele telefoons en allerlei elektrische apparaten en bedradingen. Vooral in liggende positie en in rust is de mens ontvankelijk voor deze storingen.

7 - Littekenstoring

De oorzaakcategorie littekenstoring heeft betrekking op de aanwezigheid van storende littekens. Littekens in de huid en andere weefsels en organen kunnen een storende invloed hebben op de energiestroom in de meridianen. Littekenweefsel heeft een grotere weerstand dan het oorspronkelijke weefsel, waardoor de energiestroom beperkt wordt. De met een meridiaan corresponderende weefsels, organen, functies, gebitselementen, wervels, chakra’s en emoties kunnen hiervan hinder ondervinden.

8 - Gebit

De oorzaakcategorie gebit heeft betrekking op de aanwezigheid van storende gebitsinvloeden. Veel voorkomende gebitsstoringen zijn: gingivitis, kieferostitis, parodontose, pulpitis, storingen van wortelkanalen, gingival sulcus, tandfollikel en tandwortelgranulomen. Ieder gebitselement correspondeert met een bepaalde meridiaan, waardoor er in weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s en emoties die met de desbetreffende meridiaan verband houden klachten kunnen ontstaan. Sluimerende gebitsstoringen komen bij chronische klachten frequent voor.

9 - Psyche - Emoties

De oorzaakcategorie psyche - emoties heeft betrekking op de aanwezigheid van onverwerkte, niet geïntegreerde emoties, die een meridiaan en eventueel de met die meridiaan corresponderende weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s, gebitselementen en gedrag storen.

Iedere meridiaan correspondeert met een bepaalde emotie. Veel voorkomende storende emoties zijn: verdriet, starheid, bezorgdheid, gebrek aan zelfvertrouwen, gekwetstheid, besluiteloosheid, angst, frustratie, zwaarmoedigheid, schuldgevoel, verbittering en boosheid.

10 - Hersenkernen

De oorzaakcategorie hersenkernen heeft betrekking op de aanwezigheid van functionele storingen van de hersenkernen en de amygdala. Hersenkernen zijn zenuwcentra in de hersenen die het verwerken van stress, het omgaan met langdurige hevige emoties en het gedrag regelen. Chronisch stress, virussen, toxines, elektrosmog en ernstige emotionele trauma’s kunnen leiden tot veranderingen in deze hersenkernen. Deze veranderingen zijn meestal omkeerbaar. Er zijn 13 hersenkernen, ook wel nucleï genaamd. Veel voorkomende chronische storingen t.g.v. veranderingen in de nucleï zijn: PTSS (Posttraumatisch Stresssyndroom), neurose, psychose, angst, fobieën, boulimia, anorexia, slaapstoornissen en depressie.

11 - Miasmata

De oorzaakcategorie miasmata heeft betrekking op de aanwezigheid van overgeërfde storende frequenties in het DNA. Veel voorkomende diepe storingen in het DNA t.g.v. vorige generaties zijn: Gonococcinum, Luesinum, Psorinum, Tuberculinum, Metallum (miasmatische storingen door zware metalen), Carcinosinum en Carcinosinum cum cuprum. Dit kan aanleiding geven tot de meest uiteenlopende chronische klachten.

12 - Chakra’s

De oorzaakcategorie chakra’s heeft betrekking op de aanwezigheid van storingen in de 14 chakra’s, zoals die in het huidige Aquarius tijdperk (2000-4000) beschreven worden. Chakra storingen leiden tot energetische verstoring in de meridianen. Het zijn energieknooppunten, die de meridianen van spirituele energie voorzien. Elk chakra correspondeert met een bepaalde meridiaan. Chakra’s zijn de verbindingspoorten die de staat van het bewustzijn van de mens energetisch transformeren naar het lichaam. Chakra storingen kunnen alle mogelijke klachten geven. Gezond zijn is bewust zijn, doordrongen van geest, zonder stagnerende energieën in de chakra’s.

13 - Hormonen - Neurotransmitters

De oorzaakcategorie hormonen - neurotransmitters heeft betrekking op de aanwezigheid van storingen in de endocriene klieren, die hormonen afscheiden. Het is een indicatie voor storing van de hypothalamus, hypofyse, bijnieren, schildklier, bijschildklier, pancreas, thymus, testes en ovaria. Tevens is het een aanwijzing voor belangrijke neurotransmitterstoringen.

14 - Vitaminen- Mineralen – Aminozuren- Vetzuren

De oorzaakcategorie VMAV heeft betrekking op de aanwezigheid van een verstoring in de vitaminen, mineralen, aminozuren en/of vetzuren huishouding. Door onder andere de toenemende verschraling van de bodem, vervuiling, fast food, bewerking van voedsel, toenemende stress, onrust en chronische klachten is er vaak sprake van tekorten van vitaminen, mineralen, aminozuren en/of vetzuren. De juiste suppletie kan dit eenvoudig verhelpen.

15 - Matrix

De oorzaakcategorie matrix heeft betrekking op de aanwezigheid van een matrixstoring. Matrix is het weefsel, dat zich om alle cellen bevindt en wordt ook wel het basis-bio-regulatie-systeem (BBRS) en interstitiële ruimte genoemd.

Alle stoffen die van en naar de cel gaan passeren de matrix. Bij veel chronische aandoeningen is er sprake van een pathogene vervuiling, stapeling van ziekteverwekkers en veranderingen in de matrix. Dit leidt tot verstoring van het immuunsysteem, orgaan-, weefsel- en cel functies, verzuring en een gebrekkige cel communicatie.

16 - Basisbehoeften

De oorzaakcategorie basisbehoeften heeft betrekking op de aanwezigheid van een storing door een gebrek aan bepaalde basisbehoeften tijdens de jeugd. Basisbehoeften zijn de uitingen van liefde die wij nodig hebben om liefde te kunnen ervaren.

Er zijn twaalf basisbehoeften: Zorg, vertrouwen, begrip, acceptatie, respect, bewondering, erkenning, waardering, bevestiging, goedkeuring, geruststelling en aanmoediging. Tijdens onze jeugd hebben wij al deze basisbehoeften op een bepaalde manier afhankelijk van de leeftijd nodig. Aan het eind van de jeugd moeten de 12 ‘potjes’ basisbehoeften helemaal gevuld zijn. Als niet alle basisbehoeften tijdens het opgroeien voldoende aan ons worden gegeven, dan ontstaat er een verwonding. Deze verwonding wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld ouders, leraren, leeftijdgenoten en familie. Bijvoorbeeld door gewelddadigheid, wegduwen, zwijgen, beschuldigen of pesten. Verwondingen veroorzaken pijn en emoties. Vaak zullen we trachten de pijn te verdoven.

Iedere basisbehoefte (12 x) is gekoppeld aan een specifieke meridiaan, waarbij een bepaalde overlap mogelijk is. Bij iedere categorie past een bepaalde Meridian Balance remedie om het proces van heling van de basisbehoefte positief te beïnvloeden.

17 - Allergie – NAVO

De oorzaakcategorie allergie - NAVO heeft betrekking op de aanwezigheid van een allergie of niet allergische overgevoeligheden. Een allergie is in klinisch opzicht een in kwalitatieve zin veranderde gevoeligheid voor een antigeen op basis van een immunologisch proces. Het immuunsysteem is van slag en er treedt storing op, zoals van de mestcellen die te snel histamine afgeven. Een allergie is van het directe reactietype.

Bij een niet-allergische voedselovergevoeligheid (ook wel intolerantie genoemd) is het afweersysteem niet rechtstreeks betrokken (dus geen allergenen) en ontstaan de reacties op verschillende manieren. De stoffen die een reactie kunnen veroorzaken noemen we triggers. De overgevoeligheidsreactie treedt meestal met een vertraging van 8 – 72 uur op.

18 - Immuunsysteem

De oorzaakcategorie immuunsysteem heeft betrekking op de aanwezigheid van een storing van het immuunsysteem. Een intact immuunsysteem zorgt ervoor dat we een effectieve verdediging hebben tegen schadelijke micro-organismen en schadelijke stoffen. Het immuunsysteem is in staat schadelijke micro-organismen en schadelijke stoffen te herkennen en op te ruimen. Storingen van het immuunsysteem kunnen we onderscheiden in immunodeficiënties, auto-immuunziekten, allergieën, leukemieën en maligne lymfomen.

19 - Autonome zenuwstelsel

De oorzaakcategorie autonome zenuwstelsel heeft betrekking op de aanwezigheid van een storing in het functioneren van het autonome zenuwstelsel. Het autonome of het vegetatieve zenuwstelsel bestaat uit een sympathisch en een parasympatisch deel en bestuurt allerlei onwillekeurige functies, zoals de spijsvertering, de ademhaling, de circulatie en de bloeddruk, excretie en de slaap. Het vegetatieve zenuwstelsel wordt bestuurd door de hypothalamus en is vaak verstoord na langdurige stress, een mechanische klap (aanrijding, hersenschudding), virussen en hevige emoties.

20 – Causae abditae

De oorzaakcategorie extra heeft betrekking op onbekende oorzaken die op bepaalde supplementen goed kunnen reageren en waar vervolgens mogelijk bepaalde conclusies ten aanzien van een aanwezige verborgen oorzaak getrokken kunnen worden.

 

Meest recente blogs

1. Schimmels

Lees verder

De 20 Oorzaken

Lees verder

De drie G’s

Lees verder