NCEG

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden gelden voor het NCEG, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 27355220.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Het NCEG behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze door het NCEG bekend gemaakt zijn.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen het NCEG en een cliënt.
1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

2.1 De overeenkomst tussen het NCEG en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2.2 Het NCEG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.3 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan het NCEG worden medegedeeld.
2.4 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt het NCEG zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling

3.1 Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of contant.
3.2 Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Het NCEG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het NCEG is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Het NCEG is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
4.2 Indien het NCEG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van het NCEG beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4.3 Het NCEG is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.4 Het NCEG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk.
4.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het NCEG.

Artikel 5. Privacy

Het NCEG zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover het NCEG daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

6.1 Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
6.2 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

6.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het NCEG, zal het NCEG in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Artikel 7. Vrijwarring

De cliënt vrijwaart het NCEG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het NCEG toerekenbaar is. Indien het NCEG uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden het NCEG zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het NCEG, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het NCEG en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het NCEG partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten
Het NCEG in de persoon van Eric van Schijndel is via de beroepsvereniging NVA aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken aan het NCEG. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u vinden op de website van de NVA www.acupunctuur.nl onder het kopje Over Acupunctuur/klachtenprocedure.