NAEG

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de NAEG (Nederlandse Academie voor Energetisch Geneeswijzen) – 2019

1. Aanmelding
1.1 Aanmelding geschiedt door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
1.2 De aanmelding is definitief na ontvangst van het cursusgeld.
1.3 Het volledige cursusgeld of de eerste termijn dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus te zijn betaald, anders vervalt de inschrijving en de deelname.
1.4 De deelnemer verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier of door het per E-mail te verzenden, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
1.5 De NAEG behoudt zich het recht voor aanmelding van een deelnemer te weigeren, als dit in het belang van de kwaliteit van de opleiding is.
 1.6 Er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 14 werkdagen.

2. Annulering
2.1 Bij annulering voor aanvang van de cursus wordt 70 % van het cursusgeld gerestitueerd.
2.2 Bij tussentijdse annulering wordt geen cursusgeld gerestitueerd. In het geval van overmacht beslist de directie van de NAEG over de restitutie van het cursusgeld.
2.3 Indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, wordt het overeenkomstige cursusgeld zonder aftrek van kosten gerestitueerd.
2.4 Voor niet gevolgde lessen vindt geen restitutie plaats. De deelnemer kan per opleiding 20 % van de gemiste lessen kosteloos inhalen in de volgende cursus mits deze doorgang vindt.
2.5 Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn dient dit schriftelijk vooraf gemeld te worden en kan in overleg een inhaaldag bepaald worden in de volgende cursus mits deze doorgang vindt.

3. Aansprakelijkheid
3.1 De NAEG is niet aansprakelijk, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de deelnemer en diens eigendommen.
3.2 De NAEG is evenmin aansprakelijk voor schade, die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de opleiding.
3.3 De NAEG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen de deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.

4. Auteursrechten
4.1 Het is zonder toestemming van de NAEG niet toegestaan het cursusmateriaal in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch of mechanisch, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NAEG.
4.2 De lessen blijven na voldoening van het cursusgeld eigendom van de cursist, maar mogen voor onderwijsdoeleinden niet aan anderen in bruikleen of in eigendom worden gegeven en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NAEG. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking.

5. Algemeen
5.1 De algemene voorwaarden van de Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG) zijn wettelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag.
5.2 Privacy statement: alle informatie die door geïnteresseerden en cursisten wordt verstrekt aan de NAEG is strikt vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

6. Klachtenprocedure
6.1 Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van de NAEG en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord. Op de klacht wordt binnen 1 week gereageerd en de klacht wordt binnen vier weken afgehandeld.
6.2 Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
6.3 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar worden bewaard.
6.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor het klachtenreglement.

 

Klachtenreglement van de NAEG

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
Klacht: Een uiting van onvrede over de inhoud en de organisatie van de opleidingsdagen, de bejegening of behandeling door de docenten en andere personen die werkzaam zijn bij de NAEG.
Klager: Iedereen die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van de NAEG.
Aangeklaagde: De eindverantwoordelijke van de NAEG. Bij klachten over personen werkzaam bij de NAEG is de directie het aanspreekpunt.
Klachtencommissie: De door de NAEG ingestelde onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling.
Artikel 2. De klachtenregeling stelt zich ten doel recht te doen aan de individuele aanklager en deze indien mogelijk tegemoet te komen.
Artikel 3. De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
3.1 De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen de klager en de aangeklaagde.
3.2 De klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht.
3.3 Zo nodig doet de klachtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies over de door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.
3.4 Persoonlijke gegevens over de klager en de aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
3.5 De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.
Artikel 4. Als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om met behulp van de directie van de NAEG met de aangeklaagde zelf tot een oplossing van de klacht te komen, kan de aanklager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Klachtencommissie NAEG, Hogeweg 228, 3815 LZ, Amersfoort.
Artikel 5. Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie:
5.1 De klachtencommissie bestaat uit twee leden. Zij worden benoemd door de directie van de NAEG.
5.2 De leden van de klachtencommissie worden voor de periode van een jaar benoemd. Deze periode wordt na afloop van iedere periode telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
5.3 Voor ieder lid wordt op het moment dat de klacht ingediend wordt bij de klachtencommissie een plaatsvervangend lid aangewezen. Een plaatsvervangend lid kan vrijwillig terugtreden.
Artikel 6. De klachtencommissie heeft als taak op basis van de behandeling van de klacht te komen tot een uitspraak over de ingediende klacht en zo nodig het adviseren van de directie van de NAEG over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.
Artikel 7. De klachtencommissie kan bij de uitvoering van haar functie gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
a. Het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht.
b. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de klager, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
c. Het zelfstandig doen van een poging om, alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan, de relatie tussen de partijen te herstellen.
d. Het inschakelen van deskundigen.
Artikel 8.1. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager binnen vier weken na het indienen van de klacht wordt geïnformeerd over de te volgen procedure.
8.2 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen.
8.3 De klachtencommissie doet vervolgens binnen een week mededeling van de inhoud van de klacht
aan de aangeklaagde, met het verzoek om hierop binnen een week te reageren.
8.4 Schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor de duur van tenminste 3 jaar bewaard.
Artikel 9
9.1 De klachtencommissie komt bijeen indien er een klacht is ingediend. Deze bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van in principe alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger.
9.2. De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
9.3 De klager, de aangeklaagde alsmede overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling door de klachtencommissie.
Artikel 10
10.1 Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie zal een plaatsvervanger optreden.
10.2. De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen in het kader van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
10.3. Een lid van de klachtencommissie kan zich ook vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in dat geval zal een plaatsvervanger in diens plaats treden.
10.4. Het oordeel van de klachtencommissie is voor de NAEG bindend, eventuele consequenties worden door de NAEG snel afgehandeld.
Artikel 11
11. 1 Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de aanklager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
11.2 Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.
11.3 Om in beroep te kunnen gaan tegen de door de klachtencommissie gedane uitspraken en aangedragen oplossingen kunnen cursisten zich wenden tot de rechter.
Artikel 12.
12.1 De NAEG draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling en de mogelijkheid om in beroep te gaan op de door de klachtencommissie gedane uitspraken. Deze wordt op verzoek verstrekt aan belanghebbende. In de algemene voorwaarden is de mogelijkheid van het inschakelen van de klachtencommissie opgenomen.
12.2 De klachtencommissie bestaat uit:
– De voorzitter: Dr. D.J. van Brummen (Huis ter Heide)
– Lid: Mw. Maartje Zuiddam (Den Haag)
– Plaatsvervangend lid 1 en 2, aan te wijzen door de NAEG zodra de klachtencommissie actief wordt.

Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG) Abdis Badelogehof 8 2544 NX Den Haag
Telefoon 0174 670590
E-mail info@naeg.nl Website www.naeg.nl

Het BIG registratie nummer van Eric van Schijndel is 79034938104. De AGB-code van de praktijk is 90005948 en de persoonlijke code 90027015. KVK Haaglanden 27355220. Eric van Schijndel is lid van de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur).