NAEG

Privacybeleid NAEG

Het privacybeleid van de NAEG
De Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG), gevestigd aan de Abdis Badelogehof 8, 2544 NX te Den Haag, telefonisch bereikbaar via 0174-670590, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens? Alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen zijn persoonsgegevens. Als u zich inschrijft bij de NAEG) hebben wij persoonsgegevens van u. U kunt daarbij denken aan uw voor en achternaam, geslacht, (aanspreek)titel, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, IBAN (nummer en rekeninghouder) en de naam van uw praktijk. Wij gebruiken deze contactgegevens om u persoonlijk te kunnen aanspreken en om u op het juiste adres en op de juiste manier te kunnen benaderen. De NAEG hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en vindt het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom kunt u erop vertrouwen dat wij:

 • ons zullen houden aan de privacywetgeving en gedragscodes van Nederlandse opleidingsinstituten;
 • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
 • uw gegevens niet verkopen of doorgeven aan derden die ze gebruiken voor hun eigen commercie;
 • medewerkers alleen toegang geven tot uw gegevens als dat nodig is voor hun werk;
 • de rechten naleven die de privacywetgeving u geeft;
 • uw vragen over privacy eerlijk zullen beantwoorden;
 • het waarderen als u ons vertelt wat u vindt van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Waarvoor gebruikt de NAEG uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens die wij krijgen, gebruiken wij alleen voor specifieke doelen.

 • het bevestigen van inschrijving van een cursus;
 • het versturen van facturen:
 • het versturen van een nieuwsbrief en correspondentie;
 • het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • uw vragen, klachten en verzoeken te beantwoorden;
 • afspraken die wij met u maken, vast te leggen;
 • u te informeren over nieuwe data van cursussen of modules.

 

Geautomatiseerde besluitvorming. De NAEG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de NAEG) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Wij hanteren voor uw gegevens in principe een ‘oneindige bewaartermijn’. Wij bewaren deze gegevens, zodat u later bijvoorbeeld aan een (nieuwe) werkgever of exameninstantie kunt bewijzen dat u bij ons lessen heeft gevolgd. U kunt altijd een verzoek indienen voor het verwijderen van uw gegevens. In dat geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Houdt u er dan wel rekening mee dat wij later niet meer kunnen bevestigen dat u inderdaad lessen bij ons gevolgd heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden. De NAEG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De NAEG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NAEG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@naeg.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De NAEG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. De NAEG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@naeg.nl.